Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie

Strona internetowa instytucji: http://gbp-czernichow.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

         Załącznik do Uchwały Rady Gminy

Czernichów Nr XXIV/196/2004

z dnia 25 listopada 2004r.

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

 

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie, zwana dalej „Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury i została utworzona na mocy Uchwały Rady Narodowej z dnia 29 października 1963 r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85 poz.539 z
  późniejszymi zmianami)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową
  państwa ( Dz.U. Nr 106 poz. 668)
 5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.
 6. Wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Czernichów.
 7. Niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Gminnej Biblioteki jest Dom Nauczyciela w Czernichowie przy ulicy Strażackiej 6, a terenem działalności jest Gmina Czernichów.

 

§ 3

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernichów.
 2. Organizator zapewnia warunki działalności i warunków Biblioteki Odpowiadające jej zadaniom.
 3. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności:lokal oraz środki na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników.

 

§ 4

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. ( Dz.U. Nr 20 poz. 80), biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Organizatora pod nr 2, uzyskując osobowość prawną.

§ 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu. Biblioteka korzysta również pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej. 2. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku godło państwa, a w otoku napis z nazwą Biblioteki.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Biblioteki

§ 8

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

 1. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa
 5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

 

§ 10

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 11

 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 12

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,
  administracyjnej oraz obsługi.
 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 13

Dyrektor jest odpowiedzialny przed Organizatorem za całokształt działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 14

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty
  biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa Regulamin nadany przez
  Dyrektora.

§ 15

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Biblioteka Gminna w Czernichowie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 6.
 2. Filia Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim z siedzibą przy ulicy Strażackiej 14
 3. Filia Nr 2 w Międzybrodziu Żywieckim z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 59.

§ 16

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora i działających w niej organizacji związkowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i stowarzyszeń twórców.

§ 17

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 18

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
  instytucji kultury.
 2. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetu gminy, z dochodów własnych
  oraz z innych źródeł.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony
  przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przydzielonej przez
  Organizatora.

§ 19

 1. Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o
  rachunkowości.
 2. Obsługę kasową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy Czernichów.

§ 20

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową Biblioteki.

§ 21

 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Gminy w formie uchwały.
 2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERNICHOWIE

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Gach
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Gach
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Gach
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Gach
ilość wyświetleń:   709
data wytworzenia informacji:  08.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.10.2018 09:52
data weryfikacji:   09.10.2018 10:00
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 10:00 Rejestr zmian