Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie

Strona internetowa instytucji: http://gbp-czernichow.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Regulamin organizacyjny

Opis informacji:
Regulamin organizacyjny opisujący zasady funkcjonowania Bilbioteki.

Załącznik  do Zarządzenia Nr 7/2017

Dyrektora GBP w Czernichowie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZERNICHOWIE

 

I.    Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie zwana dalej Biblioteką, wpisana do Księgi Rejestrowej prowadzonej przez Organizatora pod nr 2, działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,

2)      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

4)      statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie  nadanego uchwałą Rady Gminy Czernichów Nr XXIV/196/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.

 

§ 2

 

1)   Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie jest samorządową instytucją kultury

     posiadającą osobowość prawną.

2)   Biblioteka prowadzi działalność w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb

     czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy, nauki i

     rozwoju kultury.

3)   Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie jest Gmina Czernichów,

   a bezpośredni nadzór nad jej działalnością sprawuje Wójt Gminy Czernichów.

4)   Biblioteka realizuje zadania własne Gminy.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest Szkoła Podstawowa w Czernichowie przy ulicy Turystycznej 8, w powiecie żywieckim, w województwie śląskim.

 

§ 4

 

Biblioteka korzysta z uzupełniających dotacji przedmiotowych w zakresie księgozbiorów       i innych materiałów bibliotecznych, z pomocy merytorycznej, organizacyjnej i szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, Żywieckiej Biblioteki Publicznej w Żywcu, jak też ze współpracy międzybibliotecznej i informacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

ii. przedmiot i zakres działania biblioteki

 

§ 5

 

Biblioteka realizuje następujące zadania:

1)      gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia, chroni i promuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2)      selekcjonuje materiały nieaktualne,

3)      udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi obieg wypożyczeń międzybibliotecznych,

4)      organizuje czytelnictwo i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym    i niepełnosprawnym wg potrzeb,

5)      tworzy i udostępnia własne komputerowe bazy danych: katalogowe, bibliograficzne,

6)      organizuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

7)      prowadzi działalność wydawniczo-promocyjną,

8)      współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,

9)      wspiera procesy samokształcenia, współpracuje z instytucjami kultury i jednostkami edukacyjnymi gminy, powiatu, województwa,

10)  korzysta z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach i Żywieckiej Biblioteki Publicznej w Żywcu, m.in. w zakresie:

 1. gromadzenia, opracowania i selekcji materiałów bibliotecznych,
 2. udostępniania materiałów i baz danych z innych bibliotek,
 3. wypożyczeń międzybibliotecznych,
 4. organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

 

 

iii. gospodarka finansowa biblioteki

 

§ 6

 

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł wynikających z wykonywanych zadań, a określonych odrębnymi przepisami.

§ 7

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 8

 

Obsługę księgowo-finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie z siedzibą 34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Bielska 2 w na zasadach określonych ustawami o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. oraz o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

§ 9

 

Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, kserograficzne,
 2. wypożyczenia międzybiblioteczne,
 3. wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
 4. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 5. uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
 6. wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji.

 

iv. struktura organizacyjna biblioteki

 

§ 10

 

Szczegółowa struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się następująco:

            1. Dyrektor,

            2. Dział gromadzenia zbiorów,

            3. Dział udostępniania zbiorów:

                        a) wypożyczalnia

                        b) czytelnia

            3. Filie:

                        a) Filia w Międzybrodziu Bialskim

                        b) Filia w Międzybrodziu Żywieckim

 

 1. Schemat struktury organizacyjnej zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

V.  Funkcjonowanie Biblioteki

 

§ 11

 

komórki organizacyjne i zakresy ich działań

1. Dyrektor:

 

1)        zarządzanie Biblioteką i reprezentacja jej na zewnątrz,

1)        kierowanie gospodarką finansową,

2)        kierowanie kontrolą wewnętrzną,

3)        prowadzenie polityki kadrowej,

4)        wydawanie zarządzeń i zaleceń organizacyjnych i merytorycznych,

5)        tworzenie strategii rozwoju Biblioteki,

6)        opracowywanie planów i sprawozdań okresowych,

7)        współdziałanie z Organizatorem w zakresie funkcjonowania Biblioteki,

8)        odpowiedzialność za obiekty i środki trwałe oraz wyposażenie Biblioteki,

9)        odpowiedzialność wspólnie z Dyrektorem CUW za realizację budżetu,

10)    określanie zasad przepływu informacji, kontakty ze środowiskiem i użytkownikami,

11)    sprawowanie nadzoru bezpośredniego nad całokształtem, a w szczególności nad:

a)      Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

b)      Działem Udostępniania Zbiorów,

c)      Filiami

12)    na czas swojej nieobecności Dyrektor wyznacza zastępcę.

 

 

 

2. DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW - BIBLIOTEKARZ:

a)      uczestnictwo w gromadzeniu zbiorów,

b)     elektroniczne opracowywanie zbiorów i wprowadzanie ich do bazy danych (Sowa/

Marc),

c)      prowadzenie inwentarzy księgozbioru biblioteki,

d)     formalne i rzeczowe opracowanie wpływów i ubytków,

e)      prowadzenie katalogu centralnego,

f)      przekazywanie zakupionych i opracowanych książek do Filii na podstawie rozdzielników (podpisywanych przez pracowników odpowiedzialnych materialnie za zbiory),

g)     korygowanie nieaktualnego UKD na opracowanych książkach i kartach,

h)     rozliczanie finansowe dokumentacji z księgowością,

i)       przyjmowanie darów wg obowiązujących przepisów,

j)       analiza i opracowanie zbiorczych protokołów ubytków zbiorów,

k)      zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawie zakupu książek.

 

3.    Dział udostępniania zbiorów - bibliotekarz

a)      kontrola obsługi czytelniczej, organizacja zastępstw,

b)      planowanie, sprawozdawczość, analizy w komórkach udostępniania,

c)      udział w doborze, ocenie przydatności i rozdziale materiałów bibliotecznych,

d)     kwalifikowanie materiałów do selekcji,

e)      planowanie i organizacja kontroli zbiorów (skontrum),

f)       planowanie zakupu materiałów bibliotecznych,

g)      prowadzenie procedur związanych z zakupami: księgozbioru i wyposażenia,

h)      prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników.

 

            3.1. Wypożyczalnia - bibliotekarz

a)      systematyczne zapoznawanie się z nowościami literatury i wskazywanie wybranych pozycji do zakupu,

b)      udostępnianie zbiorów,

c)      dokumentacja wpływów i ubytków,

d)     dokumentacja statystyczna,

e)      prowadzenie katalogów,

f)       wypożyczanie i przyjmowanie zwracanych książek, materiałów bibliotecznych,

g)      prowadzenie postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez czytelników, egzekwowanie kar za ich przetrzymywanie lub uszkodzenie,

h)      przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów,

i)        udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

j)        organizacja udostępniania książek ludziom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym wg zgłaszanych potrzeb,

k)      prowadzenie kwitariusza przychodowego wpływów,

l)        praca z czytelnikiem,

m)    stosowanie się do przepisów i instrukcji dotyczących pracy z użytkownikiem i udostępnianiem zbiorów.

 

            3.2. Czytelnia książek i czasopism - bibliotekarz

a)      udostępnianie zbiorów w czytelni, informacja bieżąca,

b)      systematyczne zapoznawanie się z nowościami literatury i wskazywanie wybranych pozycji do zakupu,

c)      uzupełnianie i melioracja katalogu Czytelni,

d)     prowadzenie dokumentacji statystycznej,

e)      udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzenie rejestru udzielonych informacji,

f)       udostępniania na miejscu księgozbioru podręcznego i zbiorów regionalnych,

g)      pomoc czytelnikom w doborze informatorów, słowników, encyklopedii, itp.,

h)      prowadzenie kart akcesyjnych czasopism oraz porządkowanie, układ i udostępnianie czasopism na miejscu w Czytelni,

i)        współredagowanie bloga i facebooka Biblioteki,

j)        opracowywanie na zamówienie informacji naukowej, bibliografii na podstawie komputerowej bazy danych,

k)      tworzenie kartotek zagadnieniowych: informacyjnych, bibliograficznych posiadanych zbiorów regionalnych, dokumentów elektronicznych itp.,

l)        kompletowanie materiałów informacyjnych z innych bibliotek i ośrodków,

m)    opracowanie i tworzenie bibliografii gminy w postaci katalogu alfabetycznego i rzeczowego,

n)      tworzenie bazy danych o literaturze regionalnej, kompletowanie wycinków prasowych, dokumentów życia społecznego dotyczących gminy,

 • o)      gromadzenie fotografii, map, plakatów, biuletynów, gazet lokalnych i innych,

p)      inicjowanie i opracowanie wystaw tematycznych, problemowych i okolicznościowych,

q)      współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie rejestracji dorobku kulturalnego, artystycznego i naukowego,

r)       organizowanie i prowadzenie imprez popularyzujących bibliotekę, książkę, literaturę i wiedzę przy pomocy różnych form pracy (zajęcia biblioterapeutyczne, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania, konkursy, prelekcje, odczyty, itp.),

s)       włączanie się do organizacji i przebiegu gminnych imprez kulturalnych,

 

4. Filie - bibliotekarz

 

            4.1. Międzybrodzie Bialskie, ul. Ks. Prałata Jana Banasia 9

            4.2. Międzybrodzie Żywieckie, ul. Beskidzka 59

 

a)      prowadzenie planowania, sprawozdawczości i statystyki,

b)      przekazywanie do Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów wniosków w zakresie gromadzenia zbiorów,

c)      przyjmowanie książek (nowych zakupów) z Działu Gromadzenia i Opracowania  i potwierdzanie przyjęcia na rozdzielnikach do faktur,

d)     udostępnianie zbiorów i informacja,

e)      dokumentacja wpływów i ubytków,

f)      elektroniczne opracowywanie zbiorów i wprowadzanie ich do bazy danych (Sowa/

Marc),

g)      prowadzenie postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez czytelników, egzekwowanie kar za ich przetrzymywanie lub uszkodzenie,

h)      przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów,

i)        współpraca z Czytelnią oraz środowiskiem lokalnym,

j)        organizowanie i prowadzenie pracy kulturalnej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

k)      prowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

l)        współpraca z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się animacją kulturalną i edukacją dzieci i młodzieży,

m)    zgłaszanie wniosków do Dyrektora w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki.

 

vii organizacja działalności  kontrolnej

 

§ 13

 

 1. Kontrola wykonywana w Bibliotece obejmuje czynności, których głównym celem jest sprawdzenie prawidłowości działania, doboru środków i wykonywania zadań, a w szczególności:

a)     badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, 

b)   wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, nadużyć, niezgodności
i marnotrawstwa,

c)    ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,

d)   wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

 1. Kontrolę należy przeprowadzić w sposób umożliwiający:

a)    dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji,

a)    zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w działalności komórek organizacyjnych,

b)   inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywanie sposobów i środków zapobiegających powstaniu nieprawidłowości jak również umożliwiających ich szybkie usunięcie.

 

§ 14

 

 1. System kontroli obejmuje kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.
 2. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne prowadzone są jako:

a)    problemowe,

a)    doraźne,

b)   sprawdzające.

§ 15

 

1. Kontrole wewnętrzne w Bibliotece wykonują:

a)   pracownicy GBP zgodnie ze swoją właściwością,

2. Kontrole przeprowadzane są na polecenie Dyrektora.

 

§ 16

 

 1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole, który powinien określić fakty stanowiące

podstawę do oceny komórki kontrolowanej.

 1. Protokoły z kontroli i wystąpienia pokontrolne kompletuje Dyrektor.

 

§ 17

 

Wyniki kontroli należy wykorzystać do:

1)  opracowania analiz i ocen,

2)  udzielania wytycznych do pracy,

3)  planowania i organizowania szkoleń pracowników,

4)  upowszechniania i wprowadzania nowych form i metod pracy.

 

viii  postanowienia końcowe

 

§ 18

 

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Biblioteki, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

 

 

§ 19

 

 1. Na podstawie regulaminu organizacji wewnętrznej Dyrektor opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.
 3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek wzajemnego zastępstwa w razie potrzeb.

 

§ 20

 

Pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie biblioteki, winni podpisać umowę o odpowiedzialności i współodpowiedzialności materialnej na ogólnych zasadach.

 

 

§ 21

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

                                                                                                          

                                                                                               

DYREKTOR

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZERNICHOWIE

Katarzyna Gach

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERNICHOWIE

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Gach
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Gach
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Gach
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Gach
ilość wyświetleń:   849
data wytworzenia informacji:  09.10.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.10.2018 10:21
data weryfikacji:   09.10.2018 10:23
data ostatniej zmiany:   09.10.2018 10:23 Rejestr zmian