Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie

Strona internetowa instytucji: http://gbp-czernichow.ebip.info.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, iż:

 

 

 

I.            Administrator danych.

 

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Turystycznej 8,
34-311 Czernichów.

 

tel. (33) 866 10 64

 

e-mail:gbpczernichow@gmail.com

 

 

 

II.            Inspektor ochrony danych.

 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 

1)           Imię i nazwisko-Marian Stanek,  adres  poczty e-mail:  mstanek@volvox.pl

 

2)           Pisemnie na adres administratora

 

 

 

III.            KORZYSTANIE Z USŁUG.

 

Korzystanie z usług biblioteki jest dobrowolne. Osoba, która chce zapisać się do biblioteki, jest zobowiązana do podania danych osobowych : imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL oraz podać informację czy jest osobą zatrudnioną czy uczącą się. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z wypożyczania materiałów bibliotecznych.

 

 

 

IV.            Cele przetwarzania danych osobowych.

 

1) Pani/Pana/Dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Podanie określonych w punkcie 3 danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika biblioteki.

 

2) Przetwarzanie danych osobowych w bibliotece:
* służy do celów statutowych zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach ( Dz.U.1997 nr 85 poz.539 . art. 4 i art. 5 - udostępnianie i odzyskiwanie zbiorów bibliotecznych , ochrona materiałów bibliotecznych.
* służy również do celów statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (Dz.U.2016 poz. 1068) , a także art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

V.            Odbiorcy danych osobowych

 

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dzieci danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 

 

VI.            Okres przechowywania danych osobowych.

 

 

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe będą przechowywane w bibliotece przez okres korzystania Pani/Pana/Dzieci z usług biblioteki , a w przypadku rezygnacji , do końca roku kalendarzowego, w którym Pani/Pana/Dzieci korzystała z usług biblioteki - obowiązek statystyczny.

 

 

 

VII.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pana/Dzieci prawo do żądania
od administratora:

 

1)         dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

 

2)         sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,

 

3)         usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

 

4)         ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

 

5)         przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

 

a ponadto, posiada Pani/Pana/Dzieci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

 

 

 

VIII.            Prawo do wycofania zgody.

 

 1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,

do wycofania zgody.

 

2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

 

 

 

IX.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dzieci danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

 Pani/Pana/Dzieci dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERNICHOWIE

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Gach
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Gach
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Gach
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Gach
ilość wyświetleń:   803
data wytworzenia informacji:  18.09.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.09.2018 13:30
data weryfikacji:   18.09.2018 13:30
data ostatniej zmiany:   18.09.2018 13:30 Rejestr zmian