Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie

http://gbp-czernichow.ebip.info.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://gbp-czernichow.ebip.info.pl
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności


Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://gbp-czernichow.ebip.info.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2018.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2018.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 20.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Gach , adres poczty elektronicznej gbpczernichow@gmail.com, telefon kontaktowy: (33) 866 10 64 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie (Biblioteka Główna) ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteka znajduję się na I piętrze w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (szkoła). Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Turystycznej. Przed wejściem głównym znajduje się 1 schód (brak podjazdu). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabo widzącej.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:
Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

Kontakt z Gminna Biblioteką Publiczną w Czernichowie możliwy poprzez:
1. Korzystanie z poczty elektronicznej: gbpczernichow@gmail.com
2. Kontakt telefoniczny: 33 866 10 64
3. Przesyłanie faxów: 33 866 10 64
4. Korespondencję listowną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie ul. Turystyczna 8, 34-311 Czernichów

Filia nr 1 w Międzybrodziu Bialskim ul. Ks. Prałata Jana Banasia 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze w budynku o szeroko rozumianej użyteczności (gabinet lekarski, spółdzielnia socjalna). Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Ks. Prałata Jana Banasia. Wejście do budynku poprzedz8 schodów z poręczą umieszczoną po lewej stronie schodów.Istnieje możliwość wjazdu do biblioteki (schodołaz gąsienicowy).

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:
Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

Kontakt z Filią nr 1 Biblioteki w Międzybrodziu Bialskim możliwy poprzez:
1. Korzystanie z poczty elektronicznej: bibliotekamb2019@gmail.com
2. Kontakt telefoniczny: (33) 866 26 36

Filia nr 1 w Międzybrodziu Bialskim ul. Ks. Prałata Jana Banasia 9, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli:

Biblioteki mieści się na pierwszym piętrze w budynku o szeroko rozumianej użyteczności

(gabinety lekarskie, sala konferencyjno-weselna), do której prowadzą 3 schody z poręczami po obu stronach.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Osiedlowej. Istnieje możliwość dostania się do budynku od ulicy Beskidzkiej.

Dostępność korytarzy schodów i wind:

Wszystkie pomieszczenia Biblioteki na tym samym poziomie (pozbawione schodów).

Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych:

Przed głównym wejściem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na ogólnodostępnym parkingu przy ulicy Beskidzkiej wydzielone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym:

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:
Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres:gbpczernichow@gmail.com albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu

Kontakt z Filią nr 2 Biblioteki w Międzybrodziu Żywieckim możliwy poprzez:
1. Korzystanie z poczty elektronicznej: bibliotekamz2021@gmail.com
2. Kontakt telefoniczny: (33) 866 13 96


Data publikacji: 20.03.2020 08:00 Autor: Katarzyna Gach